PRIVACY VERKLARING
Wij respecteren de privacy van bezoekers van dezewebsite en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van natuurgeneeskundige behandelingen het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van Natuurgeneeskunde en nieuws rondom mijn praktijk, mijn diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: van Deldenstrasße 31, 48529 Nordhorn, Duitsland.

Privacy Verklaring bij aangaan van een behandeling

Dit is de privacy verklaring van onze natuurgeneekundige praktijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen bij onze behandelingen.
Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens
Bij een behandeling vragen wij om persoonlijke gegevens om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen)
het behandelen van geschillen
het doen uitoefenen van accountantscontrole
het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek
verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:
degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling zoals uw huisarts
degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden
onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek)
zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst
derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft
anderen, indien:
u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).
Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het behandelverslag vastgelegd.
INZAGERECHT:
1 U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat
gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te
wijzigen.

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT:
1 De gegevens binnen het patientendossier worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking
2 Behalve de natuurgeneeskundige die u behandelt heeft ook een aantal andere personen
toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere
natuurgeneeskundigen in onze praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en eventuele
administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

BEWAARTERMIJN:
1 Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar zodanig
gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
2 Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen
redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 15 jaar
bewaard blijven.

No Comments

Comments are closed.

Visit in Ladbrokes bingo information.

GermanDutch